skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Compare Consult B.V.

Werkingsfeer
1. Compare Consult B.V. (“Compare Consult”) verleent al haar bestaande en toekomstige diensten onder deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk daarvan is afgeweken in overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden.

Compare Consult
2. Tegenover degene die van de diensten van Compare Consult gebruik maakt (de “Cliënt”) geldt dat uitsluitend Compare Consult als opdrachtnemer wordt aangemerkt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft) en de werking van artikel 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) wordt uitgesloten.
Zorgplicht
3. Compare Consult is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Geen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de door Compare Consult gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. Compare Consult staat niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat.
Niet-openbare informatie
4. Compare Consult hoeft bij haar dienstverlening geen gebruik te maken van niet-openbare informatie.
Inschakeling van derden
5. Bij de uitvoering van een opdracht mag Compare Consult derden betrekken die niet direct of indirect aan Compare Consult zijn verbonden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. Compare Consult is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Cliënt te aanvaarden. Bij de selectie zal Compare Consult zoveel als in de relatie tot Cliënt gebruikelijk of redelijk is met de Cliënt overleggen.
6. Een tekortschieten van een door Compare Consult ingeschakelde derde kan alleen aan Compare Consult worden toegerekend indien de Cliënt aantoont dat de keuze van deze derde niet zorgvuldig is geweest. Als Cliënt zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van Cliënt.
7. Ook de door Compare Consult ingeschakelde derden kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden.
Risico van verzendingen
8. Als Compare Consult documenten of overige bescheiden aan Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending voor risico van Cliënt.
Cliëntgegevens
9. Cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan Compare Consult alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen eb verifieren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, voor zover van toepassing- hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Compare Consult worden meegedeeld. Compare Consult mag van documenten kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als Cliënt een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Cliënt en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van Compare Consult inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid
10. Cliënt mag aan een derde volmacht geven om namens hem met Compare Consult te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht door te geven aan een derde. Cliënt is tegenover Compare Consult aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan door de gevolmachtigde. Compare Consult kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en /of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. Compare Consult hoeft niet met een gevolmachtigde te (blijven) handelen. Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van Cliënt eindigt of zich een wijziging voordoet, is Cliënt in alle gevallen verplicht dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Compare Consult mee te delen. Compare Consult mag opdrachten die aan haar zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat Compare Consult die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.
Continuïteit in dienstverlening
11. Compare Consult stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. Compare Consult streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dat binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.
Beperking aansprakelijkheid
12. Compare Consult is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet door Compare Consult in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop Cliënt in de gegeven opdrachtsituatie mocht rekenen.
13. Ingeval Compare Consult aansprakelijk mocht zijn voor door Cliënt geleden schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Cliënt als honorarium heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, echter tot een maximum van € 50.000. Verder is de aansprakelijkheid voor een langlopende opdracht beperkt tot maximaal het declaratiebedrag voor die opdracht voor de laatste 6 maanden.
14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van Cliënt op schadevergoeding in ieder geval drie maanden na het moment waarop Cliënt bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van een recht op schadevergoeding.
15. Indien zowel Cliënt als een derde schade in verband met een door of vanwege Compare Consult aan Cliënt verleende dienst schadevergoeding vordert, komt de door Cliënt zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het totaal van het aan Cliënt uit te keren schadebedrag en het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de toepasselijke limiet van artikel 8.
Vertrouwelijkheid
16. Compare Consult is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Compare Consult een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.
Honorarium en kosten
17. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal het honorarium worden gebaseerd op het overeengekomen uurtarief (en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief) in combinatie met de aan de opdracht bestede tijd, het onderhavige vermogen en kosten voor reizen. Ten behoeve van Cliënt gemaakte kosten zullen apart in rekening worden gebracht.
18. Alle bedragen zijn exclusief BTW. afhankelijk van de gemaakte schriftelijke afspraken wordt het honorarium per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Cliënt in rekening gebracht. Daarbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze periode is Cliënt in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag.
19. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Compare Consult als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van Cliënt.
Communicatie
20. De communicatie tussen Compare Consult en Cliënt geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21. Cliënt is verplicht in het verkeer met Compare Consult zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet,e-mail, post of andere communicatiemiddelen.
22. Cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen.
23. Als Cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens Compare Consult aan hem ter beschikkinggestelde middelen, toegangscodes en/of wachtwoorden in handen van een onbevoegde zijn geraakt, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan Compare Consult.
Klachten en geschillen
24. Als Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van Compare Consult, moet hij zich eerst wenden tot Compare Consult met inachtneming van de bij Compare Consult daarvoor geldende procedure.
25. De rechtsverhouding tussen Cliënt en Compare Consult wordt beheerst door Nederlands recht.
26. Eventuele geschillen die niet in der minne opgelost kunnen blijken te worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Compare Consult blijft echter bevoegd om Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder de in dit artikel vermelde forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Cliënt en Compare Consult kennis te nemen.
Wijziging en aanvulling van de Algemene Voorwaarden
27. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan 30 dagen na de datum van deponering.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is door Compare Consult gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda, Mozartlaan 7, 4837 EH Breda.